مدرسه رهبری 412 چیست؟

مدرسه رهبری 412 بر اساس افسسیان 12:4 بنا شده است. این آیه به ما تعلیم می دهد که مقدسین را برای کار خدمت تجهیز کنیم. معنای گسترده تر این آیه این است که هر مسیحی را در واقعیت کار، خانواده و دوستان توانمند سازیم تا تاثیر عظیمتری از حضور خدا را از طریق خدمتشان بیاورند.

این دوره آموزشی ویدیویی که در سطح جهانی است، شما را از میان مهارت های لازم، اصول و دورنمای زندگی عبور می دهد تا در میدان مورد علاقه تان برخیزید و رهبری باشید که خدا شما را به بودنش فراخوانده است. شما تاثیرگذاری تان را افزایش داده و شبکه تان را رشد خواهید داد، در حالیکه می آموزید به بالاترین پتانسیل خود دست یابید.